Vědecké konference

2006

18.–21. dubna 9th IEEE Workshop on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems
Mezinárodní konference zaměřená na problematiku návrhu, testování a diagnostiky mikroelektronických obvodů a systémů
Webové stránky: http://ddecs06.felk.cvut.cz/
Odpovídá: doc. Ing. Hana Kubátová, CSc. (kubatova@fel.cvut.cz, katedra počítačů, Fakulta elektrotechnická ČVUT)
Místo konání: Masarykova kolej ČVUT, Thákurova 1, Praha 6
23.–28. dubna 15th Radiochemical Conference
The conference aims at maintaining the 45 year tradition of radiochemical conferences, dealing with all aspects of nuclear- and radiochemistry, organised in the Czech Republic (or formerly in Czechoslovakia). We strive to continue in the tradition of organising a fruitful and well attended platform for contacts between experts working in both basic and applied research in all aspects of nuclear- and radiochemistry.
Webové stránky: http://www.fjfi.cvut.cz/radchem/
Odpovídá: prof. Ing. Jan John, CSc. (Jan.John@crrc.cvut.cz, Centrum pro radiochemii a radiační chemii ČVUT)
Místo konání: Mariánské Lázně
5.–6. června 5th International Conference MESAQIN 2006
MEASUREMENT OF AUDIO AND VIDEO QUALITY IN NETWORKS
Mezinárodní konference zaměřená na problematiku standardů, technologií, psychoakustických a psychofyziologických aspektů zpracování akustických a obrazových signálů
Webové stránky: http://wireless.feld.cvut.cz/mesaqin/
Odpovídá: doc. Ing. Jan Holub, PhD. (holubjan@fel.cvut.cz, katedra měření, Fakulta elektrotechnická ČVUT)
Místo konání: hotel Holiday Inn u Kongresového centra v Praze
 9.–11. června Nové metody a postupy v oblasti přístrojové techniky, automatického řízení a informatiky
Odborný seminář s mezinárodní účastí pořádá Ústav přístrojové a řídicí techniky, fakulty strojní. Je organizován jako dvoudenní konference výsledků dosažených pracovníky ústavu. Budou zařazeny příspěvky ze tří oblastí:
- nové tvůrčí výpady v oblasti disciplín pokrývaných ústavem
- bilanční příspěvky shrnující výsledky starších pracovníků ústavu za delší časové období
- významné příspěvky a články přednesené v letech 2005 a 2006 na zahraničních prestižních konferencích.
Odpovídá: prof. Ing. Jiří Bíla, DrSc. (Jiri.Bila@fs.cvut.cz, Ústav přístrojové a řídící techniky, Fakulta strojní ČVUT)
Místo konání: zámek Nečtiny (u Plzně)
11.–14. června   Konference Advanced Engineering Design – AED 2006
Mezinárodní konference pořádaná ČVUT v Praze, Universitou Glasgow a Universitou Strathclyde. Akce se bude konat na Fakultě stavební ČVUT.
Odpovídá: doc. Ing. Ivan Fořt, DrSc. (Ivan.Fortl@fs.cvut.cz, odbor vědy a výzkumu, Rektorát ČVUT)
Místo konání: Fakulta strojní ČVUT
15.–16. června   IEEE 2006 Workshop
on Distributed Intelligent Systems
Collective Intelligence and its Applications
Mezinárodní konference pořádaná IEEE SMC Society, ČVUT v Praze, Taiwanese Association for Artificial intelligence a Českou společností pro kybernetiku a informatiku
Program je zaměřen na problematiku kolektivní inteligence, multiagentních systémů a znalostních systémů pro koaliční operace a na aplikace těchto typů systémů.
Webové stránky: http://www.action-m.com/dis2006/index.php
Odpovídá: prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc. (dis@labe.felk.cvut.cz, katedra kybernetiky, Fakulta elektrotechnická ČVUT)
28.–30. srpna Prague Stringology Conference 2006 (PSC'06)
Mezinárodní konference každoročně pořádaná katedrou počítačů Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze od roku 1996. Konference je zaměřena na textové algoritmy a související témata jako například komprese dat, rozpoznávání a zpracování DNA.
Webové stránky: http://www.stringology.org/event/2006
Odpovídá: Ing. Jan Holub, PhD., (holub@fel.cvut.cz) prof. Ing. Bořivoj Melichar, DrSc. (katedra počítačů, Fakulta elektrotechnická ČVUT) 
Místo konání: Fakulta elektrotechnická ČVUT
20.–22. září IEEE International Conference on Emerging Technologies and Factory Automation – ETFA 2006
Mezinárodní konference, která je zaměřená na témata, jako např. informační technologie v automatizaci, inteligentní senzory a sítě senzorů, automatické výrobní systémy a jejich integrace, inteligentní roboty a systémy.
Webové stránky: http://www.action-m.com/etfa2006/
Odpovídá: doc. Ing. Jiří Lažanský, CSc. (etfa@labe.felk.cvut.cz, katedra kybernetiky, Fakulta elektrotechnická ČVUT)
Místo konání: hotel Diplomat v Praze
25. – 27. září Speciální betony
4. konference s mezinárodní účastí. Pořádá Kloknerův ústav ČVUT. 
Zaměření konference: Cílem konference je seznámit širokou odbornou veřejnost s novými poznatky v oblasti technologie a vlastností speciálních betonů. V současné době dochází k řadě změn v oblasti legislativy, technické normalizace a posuzování shody v procesu výroby betonu. Řada těchto změn umožňuje postupné využití nových technologií výroby betonu.
Pro jednotlivé technologie speciálních betonů byli vybráni odborní garanti, kteří budou prezentovat základní přehled dosavadních znalostí v dané oblasti.
Webové stránky: http://www.sekurkon.cz/
Odpovídá: doc. Ing. Tomáš Klečka, CSc. (klecka@vc.cvut.cz, Kloknerův ústav ČVUT)
Místo konání: Skalský dvůr
říjen European Undregraduate and PhD Education
Mezinárodní konference s účastí 200 odborníků z 26 evropských univerzit. Pořádá Fakulta elektrotechnická ČVUT.
Odpovida: prof. Ing. Miloš Mazánek, CSc. (mazanekm@fel.cvut.cz, katedra elektromagnetického pole, Fakulta elektrotechnická ČVUT)
14. – 15.  října Sanace a rekonstrukce staveb 2006
28. mezinárodní konference. Pořádá Kloknerův ústav ČVUT. Zaměření konference: sanace dřeva, povrchové úpravy, sanace kamene, sanace zdiva, sanace betonu, fyzikálně-chemické vlastnosti betonu, statika a diagnostika staveb.
Webové stránky: http://www.wta.cz/
Odpovídá: doc. Ing. Tomáš Klečka, CSc. (klecka@vc.cvut.cz, Kloknerův ústav ČVUT)
Místo konání: Masarykova kolej ČVUT, Thákurova 1, Praha 6  
26.–28. října CAESAR's General Assembly and Seminar 2006
Valná hromada a jednodenní seminář sdružení CAESAR (Conference of European Schools for Advanced Engineering Education and Research) , kam patří 55 nejprestižnějších světových technických univerzit.
Webové stránky: http://www.cesaer.org/
Odpovídá: prof. Ing. Miroslav Vlček, DrSc. (vlcek@vc.cvut.cz, prorektor pro zahraniční styky)

 

2007

5. – 9. března

Konference EMTECH
Education - Media - Technology
44. ročník mezinárodního festivalu TECHFILM
Technology - Film - Multimedia
Cílem projektu je uspořádat mezinárodní akci u příležitosti 300. výročí založení ČVUT v Praze, která představí naši univerzitu jako prostor pro moderní studium technických oborů. Představí univerzitu s dlouholetou tradicí, která podporuje využívání médií pro podporu vzdělávání a aktivity související s vývojem vysokoškolské výuky, s celoživotním vzděláváním a vzděláváním handicapovaných. Motto: Technika člověku, člověk technice
Webové stránky: http://emtech.cvut.cz
Vyhlašovatelé: ČVUT v Praze, Krátký film Praha
Hlavní organizátor a odborný garant: ČVUT v Praze
Odpovídá: Milada Balounová (balouno@vc.cvut.cz, Výpočetní a informační centrum)  
Místo konání: Kongresové centrum, Masarykova kolej ČVUT (Thákurova 1, Praha 6)
17. – 19. dubna Od koněspřežní železnice k vysokorychlostním dopravním systémům
Mezinárodní konference zabývající se rozvojem dopravních systémů a dopravních prostředků: modernizací železničních tratí, vysokorychlostními tratěmi, silnicemi a dálnicemi, městskou dopravou a leteckou dopravou, evropskou dopravní politikou a rozvojem dopravní sítě v Evropě. Historie a rozvoj výuky dopravních disciplín.
Webové stránky: http://www.DS2006.fd.cvut.cz
Pořádá: Fakulta dopravní ČVUT
Odpovídá: doc. Ing. Bohumil Kubát, CSc. (kubat@fd.cvut.cz, katedra dopravních systémů, Fakulta dopravní ČVUT)
29. dubna–5. května 5. mezinárodní konference evropských studentů dopravy
Místo konání: Praha (od 29. 4. do 2. 5. 2007), Pardubice (od 3. do 5. 5. 2007) 
Kontaktní osoba: Ing. Bohumil Drápal (drapal@fd.cvut.cz, katedra dopravní techniky, Fakulta dopravní ČVUT)
Webové stránky: http://www.fd.cvut.cz/kalendar-udalosti/konference.html?a=19
Pořádá: Fakulta dopravní ČVUT
14.–15. května

ITS 07
Inteligentní dopravní systémy pro 3. tisíciletí (ITS for 3rd Millenium). Mezinárodní konference zaměřená na problematiku:
- Teoretických základů ITS technologií
- Projektorvání ITS
- Řízení ITS
- Otázky bezpečnosti a spolehlivosti ITS
- Klíčové telematické aplikace
Spolupořadatelem konference je Sdružení dopravní telematiky (SDT)
Webové stránky: http://www.ITSPrague.cz
Odpovídá: prof. Ing. Zdeněk Votruba, CSc. (votruba@fd.cvut.cz, katedra řídící techniky a telematiky, Fakulta dopravní ČVUT)
Místo konání: hotel Olšanka, Praha

16. května Podzemní komunikace pro příští desetiletí
Kvalitní dopravní infrastruktura je nezbytnou podmínkou hospodářského růstu a existence kapacitních dopravních sítí je základem pro efektivní mobilitu osob a zboží. Narůstající objem silniční dopravy vyžaduje určit nová kriteria pro hodnocení kvality a spolehlivosti pozemních komunikací (silnic, dálnic a městských komunikací). Nové přístupy zahrnují kriteria pro plánování, projektování i vlastní stavbu. Výrazným požadavkem je zlepšování bezpečnosti provozu a zmírňování dopadů silniční dopravy na životní prostředí.
Pořádá katedra silničních staveb Fakulty stavební ČVUT, místo konání Masarykova kolej ČVUT.
Odpovídá: prof. Ing. František Lehovec, CSc. (lehovec@fsv.cvut.cz, katedra silničních staveb, Fakulta stavební ČVUT) a Ing. Filip Hanzlík (hanzlik@fsv.cvut.cz, katedra silničních staveb, Fakulta stavební ČVUT)
Webové stránky: http://www.pk2007.cz/
Místo konání: Masarykova kolej ČVUT, Thákurova 1, Praha 6
17. května POSTER 2007
11. ročník mezinárodní studentské vědecké konference.
Kontaktní osoba: Dr. Ing. Libor Husník (husnik@fel.cvut.cz, katedra radioelektroniky)
Místo konání: Fakulta elektrotechnická ČVUT
Webové stránky: http://radio.feld.cvut.cz/conf/poster2007/
24.–25.  května SD 2007 - Mezinárodní odborná konference k otázkám udržitelného rozvoje území
Cílem dvoudenní mezinárodní konference je výměna zkušeností při modelování strategií udržitelného rozvoje území. Pořádá Fakulta stavební ČVUT v Praze.
Webové stránky: http://www.sd2007.cz/
Odpovídá: Ing. PhDr. Jana Frková, Ph.D. (frkova@fsv.cvut.cz, katedra ekonomiky a řízení stavebnictví, Fakulta stavební ČVUT)
Místo konání: Praha
4.–6. června 15. konference studentů v matematice na VŠTEZ
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Jaroslav Černý, CSc. (cernyj@fsv.cvut.cz, katedra matematiky, Fakulta stavební ČVUT)
Místo konání: Hotel Technik, Lázně Bohdaneč
7.–8. června MESAQIN 2007
Mezinárodní konference o metodách měření kvality přenosu hlasu audio a video signálů v telekomunikačních sítích.
Kontaktní osoba: doc. Ing. Jan Holub, Ph.D.
Místo konání: Hotel K + K Central, Praha
Webové stránky: http://wireless.feld.cvut.cz/mesaqin/
14. – 16. června Konference ESHO
24. mezinárodní konference European Society for Hyperthemia Oncology. Mikrovlnná hypertermie je relativně nová metoda pro léčbu nádorových onemocnění, která doplňuje známější léčebné metody (např. radioterapie, chemoterapie, imunoterapie, chirurgie atp.).Konference ESHO tradičně bývá unikátním setkáním cca 200 odborníků z cca 30 zemí ( především EU, USA, a Japonsko ). Jde o odborníky z oblasti medicíny (onkologové a radioterapeuti), biologie a několika inženýrských disciplín, zejména specialistů na EM pole. Přednášky bývají organizovány paralelně v třech sekcích (klinika, biologie a technika), konferenci doprovází výstava a bývá doplněna i tzv. vzdělávacím dnem pro mladé vědecké pracovníky.
Odpovídá: prof. Ing. Jan Vrba, CSc. (vrba@fel.cvut.cz, katedra elektromagnetického pole, Fakulta elektrotechnická ČVUT)
Místo konání: Karolinum, Univerzita Karlova
Webové stránky: http://www.esho.info
   
7.–9. června Scientia Est Potentia
Konferenci pořádá Fakulta stavební ČVUT.
Třídenní konference věnovaná propagaci nového studijního oboru Geoinformatika. Konference bude věnována studijním plánům geoinformatiky na našich univerzitách a obecně tématům týkajícím se geoinformatiky. Konferenci chceme pořádat ve spolupráci s komisí pro vzdělávání mezinárodní organizace FIG (http://www.fig.net, předběžně dohodnuto s prof. B. Markusem). Součástí konference bude i sekce věnovaná 100. výročí narození prof. Josefa Bohma, jednoho ze zakladatelů oboru geodézie a kartografie. Sborník konference bude vydán na CD.
Webové stránky: http://geoinformatics.fsv.cvut.cz/
Odpovídá: prof. Ing. Aleš Čepek, CSc. (cepek@fsv.cvut.cz, katedra mapování a kartografie, Fakulta stavební ČVUT)
Místo konání: Fakulta stavební ČVUT
14.–17. června International Colloquium on Integrable Systems and Quantum Symmetries
25.–27. června Modelling of Heterogeneous Materials with Applications in Construction and Biomedical Engineering
Konference bude zaměřena na teoretické modelování a numerickou simulaci mechanických a transportních vlastností heterogenních a porézních materiálů s aplikacemi ve stavebnictví a biomedicíně. Cílem je shromáždit odborníky z různých oblastí ke společné diskusi o metodice modelování a experimentální analýzy mikrostruktury materiálu a použití získaných informací při analýze reálných problémů na makroskopické úrovni.
Odpovídá: prof. Ing. Milan Jirásek, DrSc. (Milan.Jirasek@fsv.cvut.cz, katedra mechaniky, Fakulta stavební ČVUT)
Místo konání: Fakulta stavební ČVUT
2.–4. července 18th EAEEIE International Conference
Výroční konference Evropské asociace pro vzdělávání v elektrotechnice a informatice. Cílem konference je výměna zkušeností zejména v oblasti zavádění nových technologií do výuky, harmonizace vzdělávání pro snazší mobilitu studentů a absolventů.
Odpovídá: Ing. Jaromír Hrad, Ph.D. (hrad@fel.cvut.cz, katedra telekomunikační techniky, Fakulta elektrotechnická ČVUT) a doc. Ing. Lenka Lhotská, CSc. (lhotska@fel.cvut.cz, katedra kybernetiky, Fakulta elektrotechnická ČVUT).
8.–19. července Nuclear Physics Methods and Accelerators in Biology and Medicine
Mezinárodní letní škola “Nuclear Physics Methods and Accelerators in Biology and Medicine“ je zaměřena na problematiku využití metod jaderné fyziky a urychlovačů v biologii a medicíně. Předpokládá se účast cca 100 studentů z celé Evropy a 20 lektorů převážně ze zahraničí. Letní škola je pořádána ve spolupráci ÚTEF ČVUT a SÚJV dubna (Rusko). Jedná se již o čtvrtý ročník letní školy, přičemž předchozí ročníky se konaly v letech 2001 (SÚJV Dubna), 2003 (Poznaň) a 2005 (SÚJV Dubna). Pořádá: ÚTEF ČVUT, SÚJV Dubna, Adam Mickiewicz University Poznaň, ÚJF AV ČR
Webové stránky: http://www.utef.cvut.cz/4SummerSchool/index.html
Odpovídá: doc. Ing. Ivan Štekl, CSc. (ivan.stekl@utef.cvut.cz, Ústav technické a experimentální fyziky ČVUT) a Ing. Carlos Granja, Ph.D. (carlos.granja@utef.cvut.cz, Ústav technické a experimentální fyziky ČVUT)
Místo konání: Místo konání: Masarykova kolej ČVUT, Thákurova 1, Praha 6.
červenec – srpen 

12th International Conference on Implementation and Application of Automata  (CIAA'07)
The CIAA conferences concern research on all aspects of implementation and application of automata and related structures, from the theoretical aspects to the practical realizations. Automata theory is the foundation of computer science. Its applications have spread to almost all areas of computer science and many other disciplines. In addition, there is a growing number of software systems designed to manipulate automata, regular expressions, grammars, and related structures; examples include AGL, AMoRE, ASTL, Automate, FADELA, FinITE, FIRE Lite, FLAP, FSM, Grail+, INR, Intex, MERLin, MONA, TESTAS, Turing's World, Vaucanson, WFSC and Whale Calf.
Webové stránky: http://www.stringology.org/event/CIAA2007

20.–24. srpna PIERS (Progres in Electromagnetic Research Symposium)
Konference se koná v různých zemích světa, odborně je organizována skupinou expertů z MIT (MA, USA). Účastní se jí obvykle 800 až 1200 odborníků z celého světa. Orientuje se na oblast výzkumu v oblasti EM pole, antén a mikrovlnné techniky, a to jak na teoretický tak i na aplikovaný výzkum.
Webové stránky: http://www.elmag.org/
Odpovídá: prof. Ing. Jan Vrba, CSc. (vrba@fel.cvut.cz, katedra elektromagnetického pole, Fakulta elektrotechnická ČVUT)
Místo konání: Kongresové centrum, Praha
září Procesní a zpracovatelská technika
Konference se bude konat na Fakultě strojní ČVUT.
Webové stránky: http://www.fs.cvut.cz/cz//u218
Odpovídá: prof. Ing. František Rieger, DrSc. (Frantisek.Rieger@fs.cvut.cz, Ústav procesní a zpracovatelské techniky, Fakulta strojní ČVUT)
  COMITE - Konference on Microwave Technique
Mezinárodní konference s účastí asi 200 odborníků z 15 zemí. Pořádá Fakulta elektrotechnická ČVUT.
Odpovídá: prof. Ing. Miloš Mazánek, CSc. (mazanekm@fel.cvut.cz, katedra elektromagnetického pole, Fakulta elektrotechnická ČVUT)
Místo konání: Fakulta elektrotechnická ČVUT
3.–7. září Eurographics 2007
Mezinárodní konference zaměřená na všechny oblasti počítačové grafiky: zobrazování, modelování, animace, interaktivní metody, virtuální realitu, vizualizaci i další příbuzné obory. Dvacátý osmý ročník této prestižní konference pořádá Grafická skupina katedry počítačů Fakulty elektrotechnické ČVUT v areálu ČVUT v Dejvicích.
Pořádá katedra počítačů Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze.
Webové stránky: http://www.cgg.cvut.cz/eg07/
Odpovídá: doc. Ing. Jiří Žára, CSc. (zara@fel.cvut.cz, katedra počítačů, Fakulta elektrotechnická ČVUT)
5. – 7. září Mendel 2007
13. mezinárodní konference o Soft Computing. Pořádá Fakulta strojní ČVUT ve spolupráci s VUT Brno. Schéma konference obsahuje následující oblasti:
- Neuronové sítě
- Rough množiny
- Fuzzy modelování
- Systémy s chaosem
a další.
Webové stránky: http://www.mendel-conference.org./
Odpovídá: prof. Ing. Jiří Bíla, DrSc. (Jiri.Bila@fs.cvut.cz, Ústav přístrojové a řídící techniky, Fakulta strojní ČVUT)
Místo konání: Fakulta strojní ČVUT
9.–15. září 5th Conference on Protection Against Radon at Home and at Work
12.–13. září 2007 Fibre Concrete 2007
4. mezinárodní konference zaměřená na vláknobetony, jejich výrobu, navrhování a využívání v praxi. Konference navazuje na seriál konferencí Fibre Concrete pořádaný v minulých letech VŠB-TUO. Rozšířením tematického okruhu nabízí prostor pro komplexnější diskusi problematiky vlákno-betonových konstrukcí. V rámci konference budou také prezentovány vybrané doktorské práce formou posterů. Autoři jednotlivých prací budou přítomni a připraveni diskutovat s účastníky konference.  
Pořádá: katedra betonových a zděných konstrukcí Fakulty stavební ČVUT
Odpovídá: doc. Ing. Alena Kohoutková, CSc.
Místo konání: Fakulta stavební ČVUT (Thákurova 7, Praha 6)
Webové stránky: http://concrete.fsv.cvut.cz/fc2007 
13.–15. září TRANSTEC Prague 07
Mezinárodní konference zaměřená na problematiku řízení a optimalizace silniční a městské dopravy.
Odpovídá: prof. Ing. Zdeněk Votruba, CSc. (votruba@fd.cvut.cz, katedra řídící techniky a telematiky, Fakulta dopravní ČVUT) a Ing. Ondřej Přibyl, Ph.D. (pribylo@fd.cvut.cz, katedra aplikované matematiky, Fakulta dopravní ČVUT)
Místo konání: Masarykova kolej ČVUT, Thákurova 1, Praha 6
13.–15. září ISEF
13. mezinárodní konference elektromagnetického pole a mechaniky .
Odpovídá: prof. Ing. Ivo Doležel, CSc.(dolezel@fel.cvut.cz)
Místo konání: Fakulta elektrotechnická ČVUT
Webové stránky: http://www.isef2007-prague.cz
17.–18. září CESB 07 - Central Europe towards Sustainable Building
19.-20. září Industriální stopy 2007
Mezinárodní bienále a mezioborová konference na téma „industriální dědictví stimulujícím potenciálem trvale udržitelného rozvoje“, propojení přístupů v rámci Evropské unie. Pořádá Výzkumné centrum průmyslového dědictví ČVUT při příležitosti 300. výročí založení ČVUT, ve spolupráci s Kolegiem pro technické památky ČKAIT a ČSSI, Národním památkovým ústavem a mezinárodními organizacemi ICOMOS a TICCIH. Pořádá: Výzkumné centrum průmyslového dědictví ČVUT v Praze.
Odpovídá: PhDr. Benjamin Fragner (fragner@vc.cvut.cz, VCPD)
Místo konání: Praha, Kladno, Liberec
19.-20. září
21. září - odborná
exkurze

 

TECHSTA 2007
Dvoudenní technologická konference s mezinárodní účastí. Zaměření konference: nové trendy ve stavebně technologické přípravě a realizaci staveb, jakost a bezpečnost. Minimalizace nepříznivých vlivů stavební výroby na životní prostředí.
Webové stránky: http://technologie.fsv.cvut.cz/
Odpovídá: doc. Ing. Pavel Svoboda, CSc. (Fakulta stavební ČVUT) a Ing. Mária Párová (parova@fsv.cvut.cz, Fakulta stavební ČVUT)
Místo konání: Fakulta stavební ČVUT
říjen Modelling of Soil Erosion Effects under Different Land-use Conditions
Mezinárodní setkání v rámci evropského projektu COST 634 „On- and Off-site Effects of Soil Erosion“. Konference bude zaměřena na modelování erozních a transportních procesů v podmínkách změn využití krajiny, které probíhají a v budoucnu budou probíhat jak v zemích střední a východní, tak i západní Evropy.
Webové stránky: http://www.soilerosion.net/
Odpovídá: Dr. Ing. Tomáš Dostál (dostal@fsv.cvut.cz, katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství, Fakulta stavební ČVUT)
Místo konání: Fakulta stavební ČVUT
16.—17. října 2007 BIMESAC 07 - využití poznatků biomechaniky a konstrukční mechaniky pro bezpečnost a pohodlí vozidel
listopad Sanace a rekonstrukce staveb 2007
29. mezinárodní konference. Pořádá WTA ve spolupráci s Kloknerovým ústav ČVUT. Zaměření konference: sanace dřeva, povrchové úpravy, sanace kamene, sanace zdiva, sanace betonu, fyzikálně-chemické vlastnosti materiálů, statika a diagnostika staveb.
Webové stránky: http://www.wta.cz
Odpovídá: doc. Ing. Tomáš Klečka, CSc. (klecka@vc.cvut.cz, Kloknerův ústav ČVUT)
Místo konání: Brno